Gongyo Prayer- Gongyo Lyrics With Silent Prayers- Perfect Way to Start Your Day

Gongyo lyrics download

If you are not a Nichirin Buddhism Practioner, you may wonder what gongyo is, and what are the benefits of Gongyo. This article will share the Gongyo lyrics and information on Nichirin Buddhism.

Gongyo Prayer pdf download

Click here to download the Gongyo prayer in pdf format.

Gongyo Prayer


Myo ho ren ge kyo.
Hoben-pon. Dai ni.

Niji seson. Ju sanmai.
Anjo ni ki.Go shari-hotsu.
Sho-but chi-e. Jinjin muryo.
Go chi-e mon. Nange nannyu.
Issai shomon.Hyaku-shi-butsu.
Sho fu no chi. Sho-i sha ga.
Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.
Muryo doho. Yumyo shojin.
Myosho fu mon. Joju jinjin.
Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu.
Ishu nange. Shari-hotsu.
Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.
Shuju hiyu. Ko en gonkyo.
Mu shu hoben. Indo shujo.
Ryo ri sho jaku. Sho-i sha ga.
Nyorai hoben. Chi-ken hara-mitsu.
Kai i gu-soku. Shari-hotsu.
Nyorai chi-ken. Kodai jinnon.
Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo.
Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.
Joju issai. Mi-zo-u ho.
Shari-hotsu. Nyorai no.
Shuju fun-betsu. Gyo ses sho ho.
Gon-ji nyunan. Ekka shushin.
Shari-hotsu. Shu yo gon shi.
Muryo muhen. Mi-zo-u ho.
Bus shitsu joju. Shi shari-hotsu.
Fu shu bu setsu. Sho-i sha ga.
Bus sho joju. Dai ichi ke-u.
Nange shi ho. Yui butsu yo butsu.
Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.
Nyo ze sho. Nyo ze tai.
Nyo ze riki. Nyo ze sa.
Nyo ze in. Nyo ze en.
Nyo ze ka. Nyo ze ho.
Nyo ze honmak kukyo to.
(repeat thrice)

Myo ho ren ge kyo.
Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

Ji ga toku bu rai. Sho kyo sho kosshu.
Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.
Jo seppo kyoke. Mushu oku shujo.
Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko.
I do shujo ko. Hoben gen nehan.
Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo.
Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki.
Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken.
Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari.
Gen kai e renbo., Ni sho katsu-go shin.
Shujo ki shin-bukui. Shichi-jiki i nyunan.
Isshin yok ken butsu. Fu ji shaku shinmyo.
Ji go gyo shuso. Ku shutsu ryojusen.
Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.
I ho-ben-rik ko. Gen u metsu fu-metsu.
Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.
Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.
Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.
Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai.
Ko fu I gen shin. Ryo go sho katus-go.
In go shin renbo. Nai shutsu I seppo.
Jin-zu-riki nyo ze. O asogi ko.

Jo zai ryojusen. Gyu yo sho jusho.
Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji.
Ga shi do annon. Tennin jo juman.
Onrin sho do-kaku. Shuju ho shogon.
Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku.
Shoten gyaku tenku. Jo sas shu gi-gaku.
U mandara ke. San butsu gyu daishu.
Ga jodo fu ki. Ni shu ken sho jin.
Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.
Ze sho zai shujo. I aku-go innen.
Ka asogi ko. Fu mon sanbo myo.
Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha.
Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo.
Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo.
Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi.
Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo.
Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku.
Nyoto u chi sha. Mot to shi sho gi.
To dan ryo yo jin. Butsu-go jip puko.
Nyo I zen hoben. I ji o shi ko.
Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek komo.
Ga yaku I se bu. Ku sho kugen sha.
I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon metsu.
I joken go ko. Ni sho kyoshi shin.
Ho-itsu jaku go-yoku. Da o aku-do chu.
Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do.
Zui o sho ka do. I ses shuju ho.
Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo.
Toku nyu mu-jo do. Soku joju busshin.

SILENT PRAYERS

Appreciation for the Gohonzon
With deepest respect, I offer my profound
gratitude and appreciation to the Gohonzon,
which embodies Nam-myoho-renge-kyo,
the essence of the Lotus Sutra.

With deepest respect, I offer my profound
gratitude and appreciation to Nichiren Daishonin,
the Buddha of the Latter Day of the Law.

With deepest respect, I offer my profound gratitude
and appreciation to Nikko Shonin.
Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.
Appreciation for the Three Founding Presidents
I offer my profound gratitude and appreciation
for the three founding presidents of the Soka Gakkai-
Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda and Daisaku Ikeda
-for their noble example of selfless dedication to
propagation the Law, honouring them as the eternal
mentors of kosen-rufu.
Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.
Prayers for Worldwide Kosen-rufu and for the deceased

I pray that the great vow for the worldwide
kosen-rufu be fulfilled and that the Soka Gakkai
International will develop in this endeavour for
countless generations to come.

I pray to accomplish my own human revolution,
change my karma and fulfil all my wishes
(Offer additional prayers here)

I pray for my deceased relatives and all those
who have passed away, particularly for these
individuals:
(Sound the bell continuously while offering prayers.)

Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.

I pray for peace throughout the world and the
happiness of all living beings.

Sound the bell and chant “Nam-myoho-renge-kyo” three times to conclude.

What is the ideal speed for Gongyo?

What is Gongyo?

Gongyo in Japanese means “hard, rigorous/ assiduous practice“. In Soka Gakkai, it is morning and evening chanting “nam myo ho renge kyo” and reciting the abovementioned portions of the lotus sutra. This is the base of the whole practice.

What is Daimoku?

Daimoku in Japanese means “title”, in Nichirin Daishonin’s Buddhism it is chanting Nam myo Ho Renge Kyo.

Rashmi Chand
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sharing Our Experiences
Logo
Shopping cart